Udowadnianie winy współmałżonka w procesie rozwodowym

Udowadnianie winy współmałżonka w procesie rozwodowym

Zgodnie z regulacją prawną, sąd rozstrzyga o rozwodzie gdy uzna, że w małżeństwie nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, czyli zerwanie ogółu więzi w sferze fizycznej, duchowej i gospodarczej. Rozróżnia się rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód z orzeczeniem winy jednego ze współmałżonków. Rozwód bez orzekania o winie ma miejsce wówczas, gdy małżonkowie uznają, że oboje w równym stopniu przyczynili się do rozpadu swojego małżeństwa. Rozwód z orzeczeniem winy jednego z małżonków wymaga postępowania dowodowego zmierzającego do wykazania wyłącznej winy jednego z małżonków za rozpad małżeństwa. Przy orzekaniu rozwodu z wyłącznej winy jednego ze współmałżonków jednymi z głównych dowodów są twierdzenia stron i zeznania świadków, które muszą podlegać weryfikacji z innymi dowodami. Do takich dowodów należą stosowne dokumenty. Od jakości ich przygotowania i skompletowania zależy sprawność i szybkość postępowania rozwodowego, a co więcej, uzyskanie korzystnego dla strony inicjującej proces rozwodowy rozstrzygnięcia sądu.

Czynniki decydujące o orzeczeniu winy współmałżonka za rozpad małżeństwa.
W świetle przepisów prawa współmałżonka można obarczyć odpowiedzialnością za rozpad pożycia małżeńskiego wówczas, gdy jeden ze współmałżonków podjął zawinione działania naruszające przepisy prawa i zasady współżycia społecznego. Do działań takich zalicza się w szczególności groźbę bezprawną, odmowę współżycia fizycznego, pijaństwo, stosowanie przemocy, a także zdradę małżeńską.

Konsekwencje prawne orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka.
Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka pociąga za sobą poważne konsekwencje prawne, między innymi partner znany za winnego rozpadu małżeństwa nie może domagać się alimentów od strony niewinnej.

Dowody zmierzające do udowodnienia rozkładu pożycia małżeńskiego.
Do typowych dokumentów wskazujących na winę współmałżonka należy zaliczyć dokumenty stwierdzające akt przemocy w rodzinie, dokumenty potwierdzające problem alkoholowy, dokumenty potwierdzające zdradę małżeńską, czy też dokumenty potwierdzające uprawianie przez współmałżonka hazardu. W uzyskaniu takich dokumentów niezwykle istotną może okazać się moja pomoc jako krakowskiego detektywa, który w ramach swoich uprawnień może takie dokumenty zdobyć.
Zasadniczym dokumentem potwierdzającym stosowanie przemocy w rodzinie jest orzeczenie biegłego lekarza sądowego bądź też uprawnionego lekarza, wykonującego badanie w ramach kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pierwsze z tych zaświadczeń lekarskich jest płatne natomiast drugie rodzaj zaświadczenia można uzyskać bezpłatnie. Kolejny dokumentem przydatnym dla wykazania stosowania przemocy w rodzinie jest dokument potwierdzający wszczęcie procedury „niebieskiej karty”. Na podstawie danych zawartych w tym dokumencie można dokonać ustaleń obrazujących podłoże i przebieg stosowanej przemocy domowej. Ponadto dokumentem takim mogą być informacje policji dotyczące okoliczności przeprowadzanych interwencji w miejscu zamieszkania stron.

Dokumentami potwierdzającymi problem alkoholowy współmałżonka są w szczególności wypisy z izby wytrzeźwień czy też skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe, a także uzyskane od policji informacje odnośnie jego stanu trzeźwości podczas przeprowadzanych interwencji.
W zgromadzeniu tego rodzaju dokumentów można także liczyć na moją profesjonalną pomoc jako detektywa.
Z perspektywy mojej praktyki detektywistycznej, zdrada małżeńska jest o tyle łatwa do udowodnienia, że dopuszczający się zdrady partner w pewnym momencie może utracić kontrolę nad swoim „drugim życiem” i popełnić błąd, który odsłoni jego niewierność. Dowodami wskazującymi na zdradę małżeńską jest na przykładowo zapłacenie za rzekomy wyjazd służbowy z prywatnego konta, zarezerwowanie pobytu w hotelu, z którego partner nie będzie umiał się racjonalnie wytłumaczyć, ponadto wszelkie wydatki małżonka, o których współmałżonek nie wiedział i które w żaden sposób go nie dotyczyły. W kompletowaniu powyższych dokumentów można również liczyć na moją pomoc jako detektywa.
Dotyczy o także dokumentów potwierdzających nałogowe uprawianie przez współmałżonka hazardu, między innymi rachunków z kasyna, jak i ustaleń co do bezzasadnego trwonienia wspólnego majątku lub prowadzenia hulaszczego trybu życia.

Z perspektywy mojej praktyki detektywistycznej do największych nieporozumień między małżonkami dochodzi najczęściej przy podziale majątku dorobkowego co ma miejsce po ustaniu małżeństwa. Tytułem wyjaśnienia wskazać należy, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego automatycznie powstaje między małżonkami małżeńska wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jej trwania. Jeśli małżonkowie nie podpisali intercyzy przed ślubem ani też brak jest ich zgody na podział dobrowolnie tego majątku, to wówczas o powyższym decyduje sąd, który w drodze decyzji procesowej ustala rodzaj składników majątku przypadających każdemu ze współmałżonków. Do składników majątkowych nabytych w czasie trwania związku małżeńskiego należy zaliczyć między innymi: mieszkanie stron, samochód, nieruchomość, wynagrodzenie i dochody każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku bankowym i emerytalnym, dochody z czynszu, dzierżawy itp.
Jeśli małżonkowie zawarli umowę i zgodzili się co do formy podziału majątku dorobkowego, każdy nich otrzyma to, co zawierają zaaprobowane przez nich warunki takiej umowy. W takiej sytuacji muszą przedłożyć sądowi stosowny dokument w postaci aktu notarialnego. Co do zasady wspólny majątek dorobkowy dzieli się na równo. Od tej zasady jest jedna odstępstwo w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie proporcjonalnie w mniejszym stopniu przyczynia się do utrzymania rodziny. Okoliczność ta wymaga udowodnienia. W takim bowiem przypadku sąd zadecyduje o przyznaniu określonych składników majątkowych jednemu ze współmałżonków.
Należy mieć jednak na uwadze, że pewne przedmioty majątkowe nie mogą podlegać podziałowi, czyli nie trzeba się nimi dzielić z partnerem. Dotyczy to w szczególności spadku i darowizny oraz przedmiotów z nich uzyskanych, rzeczy i prac osobistych, przedmiotów należących do każdego z małżonków, które zaspakajają ich podstawowe potrzeby (np. ubrania, telefony komórkowe) jak również praw autorskich, nagród i praw niezbywalnych.
Przy separacji, podział dorobku majątkowego wygląda tak samo jak przy rozwodzie, tj. wspólne dobra co do zasady dzielone są po równo, a przedmioty nabyte przed ślubem pozostają wyłączną własnością małżonka, który je nabył.
Ja jako detektyw udzielę profesjonalnej pomocy poprzez wskazanie klientowi jakie dokumenty powinien skompletować celem przedłożenia ich sądowi i udzielę należytej pomocy z ewentualnym ich uzyskaniu.

Kontakt