Podział majątku dorobkowego jako konsekwencja orzeczenia rozwodu. Detektyw radzi

Podział majątku dorobkowego jako konsekwencja orzeczenia rozwodu

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego automatycznie powstaje między małżonkami małżeńska wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jej trwania. Jednakże przed zawarciem związku małżeńskiego małżonkowie mogą zdecydować o przyjęciu rozdzielności majątkowej w formie intercyzy. Instytucja ta ułatwia proces podziału wspólnego majątku dorobkowego. W wyniku intercyzy dochodzi do przyjęcia konstrukcji rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że umowa zawarta między stronami jeszcze przed ślubem ustala, co należy do każdego z małżonków. W tej sytuacji sąd nie może decydować o podziale tych dóbr między małżonkami.

Składniki dorobku majątkowego małżonków podlegające rozdzielności majątkowej.
Jeżeli małżonkowie nie podpisali intercyzy, podczas procesu rozwodowego dochodzi do podziału wspólnego majątku. Oznacza to, że w drodze decyzji procesowych określa się rodzaj składników majątku przypadających każdemu z małżonków.
Do składników majątkowych nabytych w czasie trwania związku małżeńskiego należy zaliczyć między innymi:

  • mieszkanie stron
  • samochód
  • nieruchomość
  • wynagrodzenie i dochody każdego z małżonków tj. wynagrodzenie za pracę i dochody z prowadzonej działalności gospodarczej
  • środki zgromadzone na rachunku bankowym i emerytalnym
  • dochody z czynszu, dzierżawy itp.

Równy podział majątku dorobkowego po ustaniu związku małżeńskiego.
Jeśli małżonkowie zawarli umowę i zgodzili się co do formy podziału majątku dorobkowego, każdy z nich otrzyma to, co zawierają zaaprobowane przez nich warunki takiej umowy. Nie ulega wątpliwości, że w takiej sytuacji podział majątku dorobkowego jest najmniej skomplikowany i przebiega bardzo sprawnie. Gdy chodzi o stronę formalną takiego rozwiązania, tj. podziału majątku dorobkowego na podstawie zgodnej woli stron, to stosowny dokument przedstawia się sądowi w formie aktu notarialnego.

Nierówny podział majątku dorobkowego.
Co do zasady wspólny majątek dorobkowy dzieli się między małżonkami po równo. Od tej zasady jest jednak odstępstwo w sytuacji, gdy jeden z małżonków w nieproporcjonalnie mniejszym stopniu przyczynia się do utrzymania rodziny. Wówczas, sąd kierując się zasadami sprawiedliwości i doświadczenia życiowego może zdecydować o przyznaniu większej części majątku dorobkowego jednemu z małżonków. W sytuacji gdy brak jest porozumienia małżonków co do sposobu podziału wspólnego majątku dorobkowego podejmuje sąd.

Składniki majątku dorobkowego, które nie mogą być przedmiotem podziału majątku.
Istnieją takie składniki majątku, którymi nie trzeba dzielić się ze współmałżonkiem. Do takich składników majątkowych należą przedmioty nabyte przez współmałżonków przed zawarciem związku małżeńskiego. Przykładowo, jeżeli jeden z małżonków jeszcze przed ślubem nabył mieszkanie, samochód, nieruchomość, czy sprzęty gospodarstwa domowego - dobra te pozostająjego wyłączną własnością i nie mogą być przedmiotem podziału majątkowego.

Spadek i darowizna, a rozdzielność majątkowa.
W przypadku spadku lub darowizny na rzecz jednego ze współmałżonków, to nawet wówczas gdy jeden ze współmałżonków otrzymał spadek lub darowiznę w trakcie trwania małżeństwa, przedmioty majątkowe nimi objęte są wyłączną jego własnością. Co więcej, jego wyłączną własnością są wszelkie przedmioty nabyte w wyniku uzyskania spadku lub darowizny. Oznacza to, że nie mogą one wchodzić w skład majątku dorobkowego i tym samym pozostają one poza kognicją sądu prowadzącego proces rozwodowy.

Rzeczy i prawa osobiste w procesie o podział majątku dorobkowego.
W kład majątku dorobkowego nie mogą wchodzić także przedmioty należące do każdego ze współmałżonków, które zaspakajają podstawowe jego potrzeby, tak więc podziałowi nie podlegają na przykład ubrania, kosmetyki, telefony komórkowe, jak również prawa autorskie, nagrody i prawa niezbywalne.

Separacja a podział dorobku majątkowego.
Przy separacji podział małżeńskiego dorobku majątkowego wygląda identycznie jak przy rozwodzie. Wspólne dobra co do zasady dzielone są po równo, a przedmioty nabyte przed ślubem pozostają wyłączną własnością małżonka, który je nabył.

Kontakt